Generaal Kapittel 2014 (2)

Een generaal kapittel is iedere keer weer een belangrijk bestuurlijk moment. Maar wat houdt het precies in, en wat gebeurt er zoal tijdens zo’n generaal kapittel?

Onlangs werd het in een nieuwsbericht op deze website al aangekondigd: van 23 mei tot 7 juni 2014 zal het 28ste generaal kapittel in de geschiedenis van onze congregatie plaatsvinden. Voor wie zich afvraagt wat dit nu precies inhoudt, bieden we alvast enige achtergrondinformatie. In de aanloop naar het generaal kapittel, en tijdens het kapittel zelf, zullen we via deze website meer specifiek ingaan op verschillende aspecten van het gebeuren, zodat u, via de nieuwsberichten op deze website, het kapittel ook kunt volgen.

Terugblik en vooruit kijken
In de congregatie van de Fraters CMM wordt om de zes jaar een generaal kapittel gehouden. In zo’n kapittel wordt enerzijds teruggeblikt op de afgelopen bestuursperiode, anderzijds wordt vooruit gekeken naar de toekomst. Hiervoor komen afgevaardigden vanuit de verschillende landen waarin de congregatie actief is bijeen. De leden van het generaal kapittel bespreken het verslag van het generaal bestuur over de afgelopen bestuursperiode en nemen kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in de verschillende provincies en regio’s. Een belangrijk onderdeel van een generaal kapittel is de keuze van de algemene overste en de leden van het nieuwe generale bestuur. Tijdens het kapittel worden ook de hoofdlijnen van het beleid voor de komende bestuursperiode bepaald, in dit geval voor de jaren 2014-2020. Daarnaast komen het algemene financiële beleid en de organisatiestructuur ter sprake. Maar ook nemen de kapittelleden de tijd om over een aantal belangrijke thema’s uitvoerig met elkaar te praten.

Een enerverende gebeurtenis
Een generaal kapittel is een omvangrijk en complex gebeuren. In totaal zullen 30 personen deelnemen aan de vergadering: 13 fraters doen dat ambtshalve (het generaal bestuur, de regionale en provinciale oversten, de laatst afgetreden algemene overste, en de algemene econoom van de congregatie), en 16 fraters zijn vanuit de verschillende provincies en regio’s gekozen als afgevaardigde. Ook is er een gekozen afgevaardigde van de geassocieerde leden.

Ook zijn er nog andere personen op de een of andere manier betrokken bij het generaal kapittel: de tolken en de verschillende gespreksleiders, diverse adviseurs en gasten. En dan zijn er nog diverse fraters en stafleden voor de vele ondersteunende taken op het gebied van secretariaat, vertalingen, communicatie en logistiek. Al met al is het generaal kapittel een enerverend gebeuren, zowel voor de deelnemers als voor de fraters en anderen die in en rondom het generalaat wonen of werkzaam zijn!

Hoopvol en trouw de weg gaan van barmhartigheid
Tijdens het kapittel proberen we in een sfeer van openheid en respect over veel actuele thema’s te spreken. We gaan daarbij de moeilijke thema’s niet uit de weg: het afnemend aantal roepingen, het werken in een meer en meer seculiere context, maar ook het seksueel misbruik dat de afgelopen jaren vooral in Nederland veel media-aandacht kreeg. Maar ondanks tekortkomingen binnen de eigen gemeenschap, en ondanks tegenkrachten in de samenleving, blijven we hoopvol gericht naar de toekomst. De weg van barmhartigheid en broederschap blijft daarbij ons kompas. Het generaal kapittel 2014 heeft dan ook als motto: ´Hoopvol en trouw de weg gaan van barmhartigheid´.